Úvodní stránka
Úvodní stránka » Obchodní podmínky   

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nakomvamzalezi.cz (dále jen "internetový obchod"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále též "provozovatel či dodavatel") a kupujícího (dále též "zákazník či spotřebitel"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění pozdějších právních předpisů.


Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 
Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

Set se skládá z jednoho doplňku a jednoho dárkového balení. Doplňkem se rozumí módní doplňky prezentované na www.nakomvanzalezi.cz a dárkovým balením se rozumí dřevěná kazeta opatřená štítkem s věnováním.


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Platební podmínky, způsob plateb a výhrada vlastnického práva

 

Ceny jsou konečné - nejsme plátci DPH


Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.


Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění.

 

Způsoby plateb:

Platba v hotovosti při převzetí zboží (dobírka).

 

Dodací podmínky

Poštovné a balné je poskytováno ze strany prodávajícího ZDARMA. V případě objednávky více kusů setů si prodávající vyhrazuje právo zaslat zboží ve více dílčích dodávkách.

 

V případě, že zboží nebude aktuálně skladem, si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího. O nepřijetí objednávky bude kupující, telefonicky či mailem informován.


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 týdny, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a originální štítek od módního doplňku.


Rozvoz zboží zajišťujeme pouze po České republice službami České pošty.

 
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s dodáním ve výši 300,- Kč za jeden neúspěšný pokus o dodání. Neúspěšným pokusem o dodání se rozumí vrácení zásilky přepravní společností zpět prodávajícímu. Tato částka bude po kupujícím požadována oproti vydání faktury, která mu bude doporučeně doručena na uváděnou adresu.

 

Výhrada vlastnického práva - prodávající si dle příslušných ustanovení shora uváděných předpisů vyhrazuje, že kupující nabude vlastnické právo k předmětu plnění až úplným zaplacením kupní ceny.

 

3. Odstoupení od smlouvy


Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (Tel.: 00420 723 939 935) nebo emailem (kontakt@nakomvamzalezi.cz).

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

odešlete email na adresu: kontakt@nakomvamzalezi.cz s textem:

 
"Tímto odstupuji od smlouvy ze dne ................ č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu/účet (specifikace adresy či čísla účtu)." Datum a podpis. Samozřejmě je možné uvést jiný obdobný text, ze kterého bude jednoznačně patrný projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Zboží je třeba vrátit na adresu: Michal Szotkowski, U farmy 1143/30b, 734 01, Karviná - Ráj

 

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně originálního štítku od módního doplňku) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (např. kazeta s věnováním).

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího/dodavatele - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

4. Údaje o provozovateli

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních dat


Provozovatel serveru www.nakomvamzalezi.cz, se zavazuje k respektování Vašeho soukromí. Zejména se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

 

Základní údaje - při každé objednávce je kupující povinen pro identifikaci uvést

 

Jméno a příjmení

Úplnou poštovní adresu

Telefonické, případně faxové spojení

 

 

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

 

Jméno firmy

Úplnou poštovní adresu

Telefonické, případně faxové spojení

IČO

DIČ

 

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 

Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Shora uvedené informace se shromažďují proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

 

Váš souhlas Používáním internetového obchodu www.nakomvamzalezi.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16.2.2016.

 

www.nakomvamzalezi.cz   •   www.donateagift.eu   •   www.venujdar.cz
Tato stránka je vytištěna z webu www.nakomvamzalezi.cz|www.venujdar.cz|www.donateagift.eu
Těšíme se na Vaši další návštěvu.